Shopping Cart
Your Cart is Empty
Quantity:
Subtotal
Taxes
Shipping
Total
There was an error with PayPalClick here to try again
CelebrateThank you for your business!You should be receiving an order confirmation from Paypal shortly.Exit Shopping Cart

Miljöpolicy

Nazionale® ska ha ett aktivt och genomtänkt miljöarbete och ständigt sträva efter förbättringar.

Miljöaspekten värderas högt i all vår dagliga verksamhet och vid inköp.

Största bidraget till en bättre miljö ligger i vår profession. Att erbjuda traditionellt handarbete med minimal miljöpåverkan samt att produkterna tillverkas av återvunnet eller miljöcertifierat material.

Vi skall:

• Följa för oss gällande lagstiftning och Arbetsmiljöverkets förordningar.

• Öka effektiviteten i användning av råvaror med slutet system som mål.

• Organisera tillverkning för att våra produkter ska vara hållbara och ha lång livslängd.

• Använda miljömärkt utrustning med låg livscykelkostnad.

• Analysera hur råvaror och material samt processer och värdekedja påverkar naturkapitalet och ta fram åtgärdsplan för hur en eventuell negativ påverkan kan minska.

• Återvinna och källsortera på bästa tänkbara vis förbrukade batterier, förpackningar, lysrör, papper och tidskrifter för återvinning samt brännbart avfall för energiutvinning.

• Använda miljöcertifierade och rekommenderade förpackningar.

• Minska mängder avfall och ta hand om vårt avfall på bästa sätt enligt lag och förordningar.

• Planera transporter väl och sträva efter minskad körsträcka och bränsleförbrukning.

• Göra mera energibesparande materialval inklusive miljöanpassat engångsmaterial.

• Verka för att våra kunder gör bra produktval ur miljösynpunkt.

• Följa lagar och ansöka om eventuella nödvändiga tillstånd.

• Se till att verksamheten inte vållar skador fysiskt eller psykiskt.

• Se till att förebygga och minimera uppkomsten av incidenter, som kan medföra negativa konsekvenser för miljön.

• Kontinuerligt öka sina kunskaper kring arbetsmiljö och olika material och vid behov uppdatera våra riktlinjer.

• Följa instruktioner gällande skyddsutrustning och personligt skydd för att undvika skador.

• Minska energiförbrukningen i arbetslokalen.

• Arbeta systematiskt och målinriktat för att förbättra vår miljöprestanda, minska negativ miljöpåverkan och stärka vårt arbete inom hållbar utveckling för varje arbetsmoment.

Vi ställer krav på våra leverantörer, att de skall följa gällande lagar och förordningar samt verka miljövänligt. Våra logistikpartners som utför transporter för oss ska vara certifierade enligt ISO14001 och har miljöpolicy upprättad. De ska bedriva ett omfattande arbete med miljöfrågor, internt och i olika externa samarbeten, bland annat i syfte att reducera koldioxid-utsläppen.